Privacy Policy

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

www.ortolog.com internet sitemizde yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgilendirme:

Ortolog Medikal ("Ortolog" ve/veya "ortolog.com" olarak da bilinir), müşterilerimize ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahiptir. Bu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca, ortolog.com tarafından gerçekleştirilen aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri için müşterilerin açık rızalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Açık rızanıza bağlı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kimlik Bilgileriniz: ad soyad, firma adı

İletişim Bilgileriniz: adres, e-posta, telefon, cep telefonu,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı/süresi vb.),

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz: çağrı merkezi ses kayıtları,

İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ortolog.com ziyaretçisi olarak rıza göstermeniz halinde, aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenecektir:

 • Size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması
 • Müşteri hareketlerinizin takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi
 • Doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK'nın 5. maddesinin 1. fıkrasına göre, kişisel verilerinizin "açık rıza" hukuki sebebine dayanarak işlenmesi için açık rızanızın alınması gerekmektedir. Aydınlatma Metni sözleşmesinde belirtilmeyen ve açık rıza gerektirmeyen süreçlere ve işlenen verilere Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Bu belge, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır. Bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz Ortolog Medikal (“ortolog.com” veya “Şirketimiz”) tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, hizmetlerini sunmak, sözleşme süreçlerini yürütmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini işlemektedir. Kişisel veriler, Şirket tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik yollarla doğrudan veri sahiplerinden toplanabilmekte ve/veya yasalara uygun olarak kamu kaynaklarından, şirketimizin iş ortaklarından, internet sitelerinden ve diğer kaynaklardan elde edilebilmektedir.

Belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kimlik Bilgileriniz: ad soyad, firma adı

İletişim Bilgileriniz: adres, e-posta, telefon, cep telefonu,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı/süresi vb.),

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz: çağrı merkezi ses kayıtları,

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

 • Sözleşmenin veya taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin artırılması,
 • İş güvenliği ve güvenliği yönetimi,
 • Şirket'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi,
 • Şirket'in ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi,
 • İş ortaklarımızla iş birliği yapmak ve iş ortaklarımıza hizmet sunmak,
 • Web sitemizin ziyaretçilerine hizmet sunmak ve web sitemizin performansını artırmak.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşılabileceği

Şirketimiz, kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermektedir. Bu nedenle, Kanun'un kişisel verilerin aktarılması kapsamında, verileriniz sadece belirtilen amaçlar için ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak kayıt altında tutulacaktır. Yasal olarak talep edildiği durumlarda, yetkili kamu kurumları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, icra müdürlükleri ve mevzuata uygun bir şekilde satın alınan ürünün satıcısı, kargo şirketleri, bankalar, iş ortakları, tedarikçiler ve ürün yetkili servisleriyle paylaşılabilecektir.

Sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (evrak gönderimi için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemeler için) bankalar, (pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için) birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca veri sahibi olarak sizin aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin KVKK'ya aykırı olarak işlenmiş olması durumunda silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebiniz kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme.


Hak ve Talepleriniz İçin İletişim;

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile başvuru formu ile veya kayıtlı elektronik posta kullanmak suretiyle kvkk@ortolog.com adresi üzerinden, Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@ortolog.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru sahibinin kimlik ve dilekçe ile başvurusu İvedik Mh. 1551 Sk No: 35/21 Yenimahalle – Ankara / Türkiye
(Başvuru formu ile)
Noter kanalı ile tebligat göndererek İvedik Mh. 1551 Sk No: 35/21 Yenimahalle – Ankara / Türkiye
(Başvuru formu ile)
Öncesinden Ortologa'a bildirilen, şirketimizde kayıtlı bulunan e-posta adresi ile veya güvenli elektronik imza ile e-posta göndererek kvkk@ortolog.com
(Başvuru formu ile)
KEP adresi üzerinden e-posta göndererek kvkk@ortolog.com
(Başvuru formu ile)

Yukarıdaki kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular, kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu
Ortolog Medikal
İvedik Mh. 1551 Sk No: 35/21 Yenimahalle – Ankara / Türkiye

E-posta: info@ortolog.com
Telefon: +90 312 472 52 42

Customer Representative

Whatsapp Contact Line
Customer Representative Hello! Welcome to the Ortolog family! You can message us on WhatsApp anytime you have any questions or needs.